Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Açısından İncelenmesi
Kadriye KAYACAN, Münevver ÖZLÜLECİ
10.14689/enad.27.1

Öz: Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabının, 2018 yılında yenilenen öğretim programında, üzerinde durulan bir uygulama alanı olan fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları bakımından analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmakta olan 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan 6 proje tasarlama uygulaması oluşturmaktadır. Proje tasarlama uygulamaları içerik analizine tabii tutularak veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, bazı ünitelerin öğretim programındaki kazanımları ile ders kitabındaki yönergeleri arasında koordinasyonun sağlanamadığı görülmüştür. Proje tasarlama bölümlerinde fen, mühendislik ve girişimcilik değerlendirme ölçütüne göre malzeme, zaman ve maliyet açısından eksikliklerin olduğu belirtilmiştir. Fen değerlendirme ölçütüne göre, bazı ünitelerde öğretim programı ile ders kitabı arasında bağlantının iyileştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen, mühendislik ve girişimcilik (FeMüGi) uygulamaları, yedinci sınıf fen bilimleri ders kitabı, proje tasarlama

205 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam