Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yeterlik Temelli Bir Öğrenme Yönetim Sistemi ve Etkililiğine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Gül ÖZÜDOĞRU, Hüseyin ŞİMŞEK
10.14689/enad.27.12

Öz: Araştırmanın amacı, özgün bir öğrenme yönetim sistemi olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP)’in kullanıcı görüşlerine dayanarak etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinin sınıf eğitimi anabilim dalında birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ve ders veren öğretim elemanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; genel olarak sistemin ders sürecini planlama, ölçme-değerlendirme ve iletişim amaçlarıyla kullanıldığı görülmektedir. Sistemin öğretim süreci ve uygulamasına etkisinin ise planlamayı sağlama, iletişimi destekleme, kolay erişim sağlama yanında bazı sınırlayıcı yönler olduğuna değinilmiştir. Bu tür sistemlere yönelik kullanıcılara süreç boyu destek sağlanması sistemin etkililiğini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme yönetim sistemi, öğretmen eğitimi, yeterliğe dayalı eğitim

191 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam