Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Bir Program Zincirleme Analizi: 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (2018) Örneği
Ferat YILMAZ, Meral ÖNER SUNKUR
10.14689/enad.27.13

Öz: 3. sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının (HBDÖP) (2018), Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine (REBT) göre program zincirleme analizinin yapıldığı bu araştırmada, analitik araştırma deseni kullanılmıştır. Program ögelerinden kazanımlar, HBDÖP’den alınmıştır. Etkinlik çalışmaları ve değerlendirme soruları ise Talim ve Terbiye Kurulu onaylı Evren Yayıncılık tarafından yayımlanmış 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabından edinilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 29 tane bilişsel kazanım, bu bilişsel kazanımlar ile ilişkili 134 adet etkinlik ve 90 adet değerlendirme sorusu incelenmiştir. Bu ögeler, iki araştırmacı tarafından REBT matrisi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 3. sınıf HBDÖP’de yer alan kazanım, etkinlik çalışmaları ve değerlendirme soruları arasında tam zincirleme uyumu gösteren 9 kazanımın, kısmi zincirleme uyumu gösteren 17 kazanımın ve yanlış zincirleme uyumu gösteren 3 kazanımın olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Program zincirleme analizi, revize edilmiş Bloom taksonomosi, hayat bilgisi dersi öğretim programı.

216 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam