Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı: Beş Öğretmenin Yolculuğu
Erdi ERDOĞAN, Büket ŞEREFLİ
10.14689/enad.27.11

Öz: Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kişisel deneyimlerinin öğretim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik etkisini incelemektir. Çalışma nitel araştırma modellerinden anlatı araştırması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya beş Sosyal Bilgiler öğretmeni dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında üç oturum süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ise katılımcıların hikâyelerini oluşturmak için anlatı analizi ve katılımcı hikâyelerinden elde edilen bulguları sistematik olarak sunmak için tematik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğrenim süreçlerinde teknolojik imkânlarının kısıtlı olduğu, lisans öğrenimleri sürecinde yeterli donanıma erişim sağlayamadıkları ancak bu kısıtlı imkânlara rağmen mesleki hayata başladıktan sonra kendi ilgi ve merakları doğrultusunda teknoloji kullanım becerilerini geliştirebilecekleri ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyim yılı fazla olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eksikliklerini fark etme, giderme ve iş birliği yapmada istekli oldukları böylece öğretim teknolojilerini daha etkili kullandıkları ulaşılan bir başka sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretmeni, anlatı araştırması, öğretim teknolojisi.

218 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam