Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Destek Eğitim Odası Programı Okul Sistemine Nasıl Entegre Edilebilir?
Ercan ÖPENGİN, Hasan GÜRGÜR
10.14689/enad.27.15

Öz: Bu araştırmanın genel amacı bir ilkokulda üstün yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenen destek eğitim odası uygulamasının okul sistemine entegre edilmesi sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik gerçekleştirilen müdahalelerin incelenmesidir. Eylem araştırması şeklinde desenlenen araştırma, Eskişehir ilinde yer alan bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları ise okul müdürü, destek eğitim odası öğretmeni, destek eğitim odasına devam eden üstün yetenekli öğrenciler, bu öğrencilerin velileri, sınıf öğretmenleri, araştırmacı ve geçerlik kurulu üyeleridir. Araştırmada veri toplama araçları olarak görüşmeler, belgeler, toplantı raporları, araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler sistematik analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen bulgulara göre okulda uygulamaya yönelik var olan olumlu algıya karşın özellikle programın okul ders saatleri içerisinde yürütülmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığı görülmüştür. Araştırma sonucunda üstün yeteneklilere yönelik destek eğitim odası uygulamasının etkili olması için genel eğitim sınıfı ile eşgüdümün sağlanması gerekliliği ön plana çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, destek eğitim odası, eylem araştırması.

326 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam