Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Türkçe ve Türk Dili-Edebiyatı Öğretmenlerinin Gözünden PISA’daki Okuma Becerisi ve Türkiye’nin Performansı: Bir Odak Grup Görüşmesi
Derya YILDIZ
10.14689/enad.27.10

Öz: Bu çalışmanın amacı Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin gözünden PISA’daki okuma becerisi ve Türkiye’nin performansını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Öğretmenlerin PISA’daki okuma becerileriyle ilgili görüşleri; Türkiye’nin PISA’daki genel durumu, metin kavramı, üst düzey becerileri ölçen sorular ve çözüm yolları başlıkları altında nitel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen öğretmenlerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında odak grup görüşmesinin basamakları kullanılmış, analizinde içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin PISA’daki okuma becerilerine ilişkin görüşleri; eksik bilgiler ve düşük başarı temalarıyla; metin kavramı; kitaplardaki metinler ve değişen metin kavramı temalarıyla; üst düzey becerileri ölçen sorular; hazır sorular ve sistematik sorular temalarıyla; çözüm yolları ise sürekli eğitimler temasıyla açıklanmıştır

Anahtar Kelimeler: PISA, okuma becerileri, odak grup görüşmesi, Türkçe öğretmeni, Türk dili edebiyatı öğretmeni.

244 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam