Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusunda Karşılaştıkları Bazı Güçlükler Ve Kavram Yanılgıları
Deniz ÖZEN ÜNAL, Ömer ÜRÜN
10.14689/enad.27.7

Öz: Bu çalışmada altıncı sınıf öğrencilerinin açılar konusunda karşılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında Turkiye’nin batısında bir devlet okulunun altıncı sınıfında öğrenim görmekte olan 25 öğrenci katılmıştır. Nitel olarak desenlenen çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açılarla ilgili öğrenci güçlükleri ve kavram yanılgılarını incelemeye yönelik 17 açık uçlu soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerin açının tanımını doğru bir şekilde ifade etmede; açıyı, köşesini ve kenarlarını sembolle göstermede çeşitli kavram yanılgıları ve hataları olduğu görülmüştür. Ayrıca açıların ölçülerinin karşılaştırılması, tümler, bütünler ve komşu açılar konularında da bilgi eksikleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açı kavramı, kavram yanılgısı, öğrenci zorlukları

218 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam