Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Türk Yükseköğretiminin Öğretimin Kalitesinin Dış Değerlendirme Raporlarına Göre Çoklu Bakış Açısıyla İncelenmesi
Kamil YILDIRIM, Aydın ASLAN
10.14689/enad.25.5

Öz: Kalitenin iyileştirilmesinde dış değerlendirme kritik bir işleve sahiptir. Bu çalışmada çoklu bakış açısıyla Türk Yükseköğretim Sisteminde öğretim kalitesi incelenmiştir. Türkiye’deki 115 yükseköğretim kurumunu kapsayan kurumsal dış değerlendirme sürecine dayalı oluşturulan raporlar bu çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Veriler, Uluslararası Kalite Güvence Standartları, Ulusal Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve alanyazın kalite göstergeleri olmak üzere üç farklı ölçme aracı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmacılar tarafından birbirlerinden bağımsız gerçekleştirilen içerik analizleri karşılaştırılarak bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular, raporlama açısından kavramsal bütünlük, izlenebilirlik ve detay sunmada eksiklikler olduğunu göstermiştir. Analizler bağlamında dış değerlendirme ölçütlerinde girdi boyutuna öncelik verildiğine fakat süreç ve sonuç boyutlarının ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Üç farklı kalite göstergesi açısından da Türk yükseköğretiminde öğretimin kalitesinin düşük olduğu ortaya konmuştur. Öğretim kalitesinin iyileştirilebilmesi için uygulamaya dönük öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, öğretim kalitesi, ulusal ölçütler, uluslararası ölçütler

74 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam