Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sınıf Öğretmenlerinin Zor Çocuk Algıları: Fenomenolojik Bir Çalışma
Serap SARIÇELİK, Ahmet SABAN
10.14689/enad.25.

Öz: Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin zor çocuklara ilişkin algıları incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan betimleyici fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Konya’da görev yapan 60 sınıf öğretmeni (20’si merkez, 20’si dezavantajlı bölge ve 20’si de özel okullardan) seçilerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bulgular, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin zor çocuk özelliklerinin genel olarak farkında olduklarını göstermiştir (örneğin, akademik olarak zorlanma, iletişim problemi yaşama, sosyal açıdan uyum sağlayamama ya da kural tanımama). Katılımcılara göre, okullarda en az beş zor çocuk tipi bulunmaktadır: (1) üstün zekâlı ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, (2) aşırı aktif ya da sakin olan çocuklar, (3) ailesi tarafından şımartılmış ya da ilgi görmemiş çocuklar, (4) saldırgan ya da kavgacı olan çocuklar ve (5) dikkati dağınık ya da ilgisiz olan çocuklar. Çalışmada, zor çocuk olgusunun bütüncül bir bakış açısıyla anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, zor çocuk, betimleyici fenomenoloji

444 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam