Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Annelerin Koronavirüs (COVID-19) Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarının Problem Davranışları İle Baş Etme Deneyimleri
Sevim KARAHAN, Şeyda YILDIRIM PARLAK, Kübra DEMIRÖZ, Mehmet KAYA, Nilay KAYHAN
10.14689/enad.25.4

Öz: Bebekler birbirlerinden farklı ailelerde, kültürlerde ve çevrelerde doğar; ilk etkileşim kurdukları çevre ise aile ortamıdır. Bu araştırmada, özel gereksinimli çocuğu olan annelerin Koronavirüs salgın sürecinde çocuklarının problem davranışları ile baş etme deneyimlerini temel alan görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yönteminde desenlenmiştir. Çocukları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir il merkezinde özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine devam eden 11 anne, araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş; bulgular sekiz ana temada betimlenmiştir. Evde kalma sürecinde ev içi iletişimde sorumluluğu yoğun olarak annelerin aldığı gözlenirken; yaşadıkları duygular kendilerini yalnız hissetme, çoğu zaman eş ve akrabalardan destek görememe olarak belirlenmiştir. Anneler çocuklarının sıklıkla kendine zarar verme, agresif davranma ve kendini kontrol edememe davranışları sergilediklerini ifade etmişler; özel eğitim kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi; aile temelli etkili müdahale programlarının gerçekleştirilmesini önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs (COVID-19), ebeveyn çocuk etkileşimi, olumlu davranış desteği, problem davranış, özel gereksinimli çocuk

89 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam