Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğrenci Yanıtlama Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot! Örneği
İlyas AKKUŞ, Uğur ÖZHAN, Hasan ÇAKIR
10.14689/enad.25.10

Öz: Öğrenmede etkili geri bildirim verilmesini sağlaması ve öğrencilerin derse olan ilgisinin ve motivasyonunun düşmesini engellemesi amacıyla öğrenci yanıtlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada öğrenci yanıtlama sistemi araçlarından Kahoot uygulaması kullanılmıştır. Çalışma lisans düzeyinde bir derste, 4 haftalık bir durum çalışması olarak yürütülmüş ve her hafta 10 sorudan oluşan bir kısa sınav (quiz) oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerden açık uçlu görüşme soruları ile görüş ve öneriler alınmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunun verileri farklı temalar altında toplanmış ve öğrencilerin çoğunlukla, Kahoot uygulamasının derse katılımı arttırdığını, öğrenilenlerin tekrarını sağladığını, motivasyonu arttırdığını ve dikkat çekmeyi sağladığı yönünde görüş belirtmiştir. Ayrıca bir aday öğretmen olarak Kahoot uygulamasının sınıf içinde teorik derslerde ve dersin sonunda kullanılması gerektiğini ve soru sayısının arttırılması yönünden görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci yanıtlama sistemi, Kahoot, oyun tabanlı öğrenme, öğrenci katılımı

253 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam