Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İlkokul ve Ortaokulların Hayati Sorunları ve Çözüm Önerileri: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Analiz
Gülay ASLAN
10.14689/enad.25.9

Öz: Okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak, ilkokul ve ortaokulların hayati sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile yetkili sistem(ler)i tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından, bütüncül çoklu durum çalışması yöntemiyle desenlenmiştir. Çalışma grubu, 2016-2017 öğretim yılında Tokat ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 35 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşmelerde, okul yöneticilerine ilişkin demografik bilgilerin yanı sıra okulların sorunlarına ilişkin bilgiler toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinde geçerlik ve güvenirliği artırıcı önlemler alınmıştır. Araştırmada, ilk ve ortaokullarda yaşanan sorunlara ilişkin beş tema altında 38 sorun tespit edilmiştir. Bu sorunlardan on ikisinin hayati önemde olduğu bulunmuştur. Çalışma grubundaki okulların hayati sorunlarından ilk üçü ‘okulların ödeneklerinin olmaması’, ‘okulların fiziksel alt yapılarının yetersiz olması’, ‘velilerin okula karşı ilgisiz olması’dır. Çalışmada sorunlar ile çözüm önerilerinin örtüştüğü ve en fazla vurgulanan çözümün, okulara kaynak ayrılması ve okulların fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği bulgusudur. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardan gelen sese kulak vermesi, yetki sorumluluk dengesini yeniden kurması, okul temelli bütçelemeye geçmesi ve her bir okula ödenek tahsisi yapması önerilir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, ortaokul, okulların sorunları, pareto analiz

83 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam