Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Okul Müdürlerinin Rol Belirsizliği
Erkan TABANCALI, Yasemin SU
10.14689/enad.25.15

Öz: Araştırmada resmi ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde görevli okul müdürlerinin rol belirsizliğine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan olguyu yaşantılamayla ilgili görüşlerin ortaya konulması, rol belirsizliğine sebep olan faktörlerin göz önünde bulundurulması, eğitim örgütlerinin işleyişini olumsuz yönde etkileyecek durumların önceden önlenebilmesi, araştırmanın amacı bakımından önemli görülmektedir. Araştırma, nitel araştırma olarak, olgubilim desenindedir. Çalışma grubunda maksimum çeşitlilik örneklemesiyle belirlenen 10 okul müdürü bulunmaktadır. Yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanan verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Bulgularında ‘rol belirsizliği’ ve ‘etki çerçevesi’ ana temalarına ulaşılmıştır. ‘Rol belirsizliği’; ‘rol çizgisi’, ‘belirsizlik unsurları’ alt temalarına ayrılmaktadır. ‘Etki çerçevesi’; ‘örgütsel belirsizlik’, ‘baskı grupları’, ‘belirsizlik aynası’, ‘çözüm yolları’ alt temalarında toplanmaktadır. Araştırma sonuçlarında okul müdürlerinin rol belirsizliği yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Rol belirsizliği genel olarak örgütsel belirsizliklerden kaynaklanmakla birlikte, okul müdürleri rollerini durumsal olarak belirlemektedir. Araştırmanın sonuçları bağlamında okul müdürlerinin rol belirsizliğine neden olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, rol belirsizliği, okul müdürleri

90 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam