Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Okullarda Kapsayıcı Liderlik ve Danışmanlık: Sığınmacı Öğrenciler
Erdal YILDIRIM
10.14689/enad25.6

Öz: Bu araştırmada, okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların okullarda bulunan sığınmacı öğrencilere ilişkin kapsayıcı faaliyetlerinin belirlenmesi için çoklu durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler, karşılaştırmalı durum analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Okul yöneticileri ve psikolojik danışmanlarla yapılan yüz yüze görüşmlerlere verilen yanıtların analiziyle, okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların kapsayıcı faaliyetlerine yönelik elde edilen veriler iki kategori altında toplanmıştır: a) Okul yöneticilerinin sığınmacı öğrencilere yönelik kapsayıcı görüşleri ve b) Psikolojik danışmanların sığınmacı öğrencilere yönelik kapsayıcı görüşleri. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları savaş, çatışma ve şiddet ortamlarına bağlı olarak güvenlik endişesi taşıdıkları ve dil problemlerine bağlı olarak sağlıklı diyaloglar kurmada zorluklar ile akademik başarısızlıklar yaşadıkları görülmektedir. Katılımcıların sığınmacı öğrencilerin ailelerinin büyük çoğunluğu ile iletişim kurumadığı ve bu öğrencilerin okul dışındaki yaşantılarına yönelik bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etmeleri de dikkat çekicidir. Araştırmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak, okullarda sığınmacılara yönelik göç öncesi, göç sırası ve göç sonrasında yaşanan bütün tecrübeler, eğitim yaşantıları, ailevi durumlar ve maddi kayıpları da içeren bir bilgi ağı oluşturulması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, liderlik, psikolojik danışman, sığınmacı öğrenciler

81 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam