Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Erken Okuryazarlığın ve Okuma Yazmanın Okul Öncesi Dönemde Kazandırılmasına İlişkin Paydaş Görüşleri
Berrin GENÇ-ERSOY
10.14689/enad.25.11

Öz: Erken okuryazarlığın ve okuma yazmanın okul öncesi dönemde kazandırılmasına ilişkin paydaş görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma tarama modelinde yürütülen betimleyici durum çalışmasıdır. Araştırma katılımcılarını akademisyenler, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenliği öğrencileri ve okul öncesi öğretmenliği öğrencileri oluşturmuştur. Veri toplama araçları açık uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış beş adet görüşme formudur. Veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları paydaşların okul öncesi dönemde okuma ve yazma öğretimi konusuna esnek bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ve erken okuryazarlık eğitimini desteklediklerini göstermektedir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimi kurumlarının ve ailelerin üstlenmeleri gereken rollere ilişkin değerlendirmeleri sunulmaktadır. Okuryazarlık becerilerinde önemli role sahip olan paydaşların etkileşimlerinin arttırılması, erken okuryazarlık ile ilişkili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin güncel okuryazarlıklar bünyesinde yeniden şekillenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuma yazma öğretimi, erken okuryazarlık, okul öncesi eğitim, paydaş görüşleri.

100 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam