Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Okul Öncesinde Sorgulama Temelli Matematik: Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri
Abdulhamit KARADEMİR, Berrin AKMAN
10.14689/enad.25.7

Öz: Bu araştırmada, 60-72 çocukların sorgulama becerilerini aktif olarak kullandığı, kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına olanak sağlayan bütünleştirilmiş çocuk merkezli etkinliklerden oluşan Sorgulama Temelli Matematik Etkinlikleri Modülünün (STMEM) çocuklar üzerindeki etkisi; öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin yanısıra uzun süreli gözlemlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninin kullanıldığı araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Sincan ilçesine bağlı bir anaokulunda görev yapan bir okul öncesi öğretmeni ve ebeveynler ile gerçekleştirilmiştir. Modül uygulanan sınıfın öğretmeniyle, uygulama sonrası süreci değerlendirmek, matematiğe ve matematik eğitimine olan bakış açısındaki değişimi anlamak, STMEM’in çocukların matematiksel becerilerine etkisi ve sınıfta meydana gelen değişimlere ilişkin görüş almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ebeveynlerle ise; çocuklarda meydana gelen değişikleri değerlendirmek için görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonuçlarını desteklemek amacıyla katılımsız ve yapılandırılmış gözlemlerle, STMEM uygulanan sınıfta belirlenen tarihlerde haftada iki kez, dört ay süreyle araştırmacı tarafından incelemeler gerçekleştirilmiş ve her gözlem; anlık saha notları ve videolar ile kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde tümevarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, STMEM’İn okul öncesi çocukların motivasyonunu artıran eğlenceli ve eğitici bir ortam sağlayarak tüm gelişim alanlarına katkıda bulunduğunu göstermiştir. Yapılan gözlemlerde, uygulanan modülün okul öncesi çocuklara farklı bakış açıları kazandırdığı, aktif katılımı teşvik ettiği, öğrenmenin devam etmesini sağladığı ve okul öncesi çocuklarının bilimsel süreç becerilerini daha sık kullanmalarına yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Dahası, ebeveynler çocuklarında olumlu değişiklikler fark ettiler ve bu nedenle gelecek hakkında daha iyimserlerdi.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi matematik eğitimi, sorgulama temelli eğitim, matematiksel beceriler, ebeveynler, öğretmenler

92 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam