English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri
  Yazar : Bilge Pirlibeylioğlu, Özlem Akın Şişman
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s2m
  Bu özet 1897 kere okundu..

Başlık :
Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri

Konu :

AtIf için:

Pirlibeylioğlu. B, & Akın Şişman, Ö. (2017). Piyano dersi öğretim elemanlarının müzik öğretmeni adaylarının piyano performansı hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 29-46. [Online] www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s2m

Özet.Bu araştırmada piyano dersi öğretim elemanlarının, lisans üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının piyano performanslarına ilişkin görüşlerini almak amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırma temel nitel araştırmaya dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Ege Bölgesi?nde bulunan dört müzik eğitimi anabilim dalında 2014-2015 öğretim yılında görev yapan 12 piyano dersi öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada altı tema altında analiz edilen bulguların ışığında, müzik öğretmeni adaylarının çoğunlukla istenilen piyano performansı düzeyine ulaşamadıkları ve piyano dersi öğretim programında işlevsel piyano becerilerine ve Türk ezgilerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Piyano Performansı, Piyano Eğitimi, Müzik Eğitimi.

« Geri Dön